Studio Avokatie Hajdinaj & Partners, nëpërmjet avokatëve të saj me një eksperiencë mbi 10 vjeçare në ushtrimin e profesionit, ofron këshillim ligjor, përfaqësim pranë gjykatës, në të tre shkallët e gjyqësorit, në çështjet gjyqësore civile, tregtare, të punës, familjare, administrative, penale dhe çdo fushë të së drejtës. Gjithashtu, ofron asistencë ligjore gjatë procedimit administrativ. Pranë Studios së Avokatisë Hajdinaj & Partners gjeni zgjidhje edhe për çështjet mbi të huajt, lejeqëndrimet, vizat, bashkimet familjare dhe çështjet mbi fitimin e shtetësisë shqiptare.

Hajdinaj & Partners Law Firm, through its lawyers with over 10 years of experience in practicing law, offers legal advice, representation in court, in all three levels of the judiciary, in civil, commercial, labor, family, administrative cases, criminal and any area of ​​law. It also provides legal assistance during administrative proceedings. At Hajdinaj & Partners Law Firm you can find solutions to issues related to foreigners, residence permits, visas, family reunions and issues related to the acquisition of Albanian citizenship.

Founded in 2021

5 people in their team


Practice areas
Civil & Human Rights
Criminal Defense
Immigration
Employment & Labor
Family
Accidents & Injuries
Business

Languages spoken
Albanian
English
Italian
Turkish

Social media

Practice areas

Civil & Human Rights

Civil Rights
Constitutional Law
Disability
Disability Insurance
Social Security Disability
Discrimination

Ofrimi i konsulencës ligjore, hartimit të akteve procedurale dhe përfaqësimit në të gjitha shkallët e gjyqësorit në çështjet civile.

Providing legal advice, drafting procedural acts and representation at all levels of the judiciary in civil matters.

Criminal Defense

Arrests & Searches
Cannabis
Criminal Litigation
Drug Crime
Drunk Driving
Juvenile Law
Sex Crime
White Collar Crime

Ofrimi i konsulencës ligjore, hartimit të akteve procedurale, përfaqësimit dhe mbrojtjes në çështjet penale që prej fazës së hetimit paraprak dhe deri në përfundim të gjykimit, në të gjitha shkallët e gjyqësorit.

Providing legal advice, drafting of procedural acts, representation and protection in criminal matters from the stage of preliminary investigation until the end of the trial, at all levels of the judiciary.

Immigration

Asylum
Business Visa
Citizenship
Permanent Residency
Work Permit

Ofrimi i konsulencës ligjore, përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm ligjor dhe kryerja e aplikimit për pajisjen me vizë, leje pune dhe leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë, si dhe ndjekja e procedurave të ankimit në rast refuzimi të kërkesës. Ofrimi i konsulencës ligjore, përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm ligjor dhe asistimi në kryerjen e procedurës administrative për fitimin e shtetësisë shqiptare, si dhe ndjekjen e procedurës së ankimit në rast refuzimi të kërkesës.

Providing legal advice, preparing the necessary legal documentation and applying for a visa, work permit and residence permit in the Republic of Albania, as well as following the appeal procedures in case of rejection of the request. Providing legal advice, preparation of the necessary legal documentation and assistance in carrying out the administrative procedure for the acquisition of Albanian citizenship, as well as following the appeal procedure in case of rejection of the request.

Employment & Labor

Employment Rights
Hiring & Firing
Job Discrimination
Labor Law
Pension
Retirement
Sexual Harassment
Social Security

Ofrimi i konsulencës ligjore, hartimit të akteve procedurale dhe përfaqësimit në të gjitha shkallët e gjyqësorit në çështjet e marrëdhënieve të punës.

Providing legal advice, drafting procedural acts and representation at all levels of the judiciary in labor relations matters.

Family

Adoption
Child Abuse
Child Custody
Child Support
Child Visitation
Divorce & Separation
Domestic Violence
Father's Rights
Marriage

Ofrimi i konsulencës ligjore, hartimit të akteve procedurale dhe përfaqësimit në të gjitha shkallët e gjyqësorit në çështjet e së drejtës familjare.

Providing legal advice, drafting procedural acts and representation at all levels of the judiciary in family law matters.

Accidents & Injuries

Car Accident
Medical Malpractice
Property Damage
Work Injury

Ofrimi i konsulencës ligjore, hartimit të akteve procedurale dhe përfaqësimit në të gjitha shkallët e gjyqësorit në çështjet e dëmshpërblimit si pasojë e aksidenteve rrugore, mjekimit të pakujdeshëm apo dëmtimeve në punë.

Providing legal advice, drafting procedural acts and representation at all levels of the judiciary in matters of compensation as a result of road accidents, negligent treatment or injuries at work.

Business

Administrative
Business Registration
Contract
Legal Document
Licensing
Tax

Ofrimi i konsulencës ligjore dhe asistencës në përgatitjen e dokumentacionit ligjor, aktit të themelimit, statutit, për regjistrimin e biznesit. Ofrimi i konsulencës ligjore pas regjistrimit të biznesit si dhe përfaqësimi në procedimet administrative dhe gjyqësore, në të gjitha shkallët e gjykimit.

Providing legal advice and assistance in the preparation of legal documentation, founding act, statute, for business registration. Providing legal advice after business registration as well as representation in administrative and judicial proceedings, at all levels of the judiciary.

Our Partners and Associates

card image

Ervin Hajdinaj

Lawyer

Similar lawyers in Tirana

Norma Legal Studio

Norma Legal Studio

Tirana, Albania

Founded in 2017
6 people in their team

We Always Fight For Your Justice to WinFar far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and ConsonantiaOfrimi i sherbimeve ne...

Albanian
English
Shkrela Legal Solutions

Shkrela Legal Solutions

Tirana, Albania

SPONSORED


Founded in 2020
3 people in their team

Shkrela Legal Solutions is a law firm specialized in the field of immigration in different visa applications, such as student  visa, working...

Albanian
English
Italian
Turkish
Legal and Professional Services Albania - LPA Law Firm Albania

Legal and Professional Services Albania - LPA Law Firm Albania

Tirana, Albania

Founded in 2011
19 people in their team

LPA Legal is a Leading Albanian law firm, situated in the capital Tirana. Today, the firm is considered to be the leading law firm in the field of...

Albanian
English
Italian
French
Message